image

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA
 na roky 2021 – 2030

OBSAH:

  1. Základní informace
  2. Historie obce a místních částí
  3. Program:
  1. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické   infrastruktury               
  2. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
  3. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
  4. Ochrana a obnova kulturní krajiny
  5. Podpora rozvoje turistického ruchu
  1. Úvaha o způsobu financování nejvýznamnějších akcí

1. Základní informace:
Obec Horní Dvořiště je jednou z nejjižnějších obcí České republiky. Leží v pěkné přírodě na okraji chráněného přírodního parku Vyšebrodsko 653 m nad mořem. Horní Dvořiště se nachází na železniční trati České Budějovice - Linz a je pozoruhodné svou dávnou historií. V současné době patří k Hornímu Dvořišti osada Český Heršlák. Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 je 464.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo dne 03. 08. 2002 připojit k Programu obnovy venkova a pokusit se tak získat podporu občanů i finanční prostředky na zachování a obnovu venkovského života, zkvalitnění kulturně společenského vyžití, rozvoj podnikatelských aktivit a obnovu obecních nemovitostí. Stávající místní „Program obnovy venkova“ na roky 2010 – 2020 je nutné aktualizovat, respektive přepracovat a schválit nový na další období 2021 – 2030, tak, aby odpovídal současným problémům a dalšímu rozvoji obce v souladu se schváleným územním plánem obce.

2. Historie
Historie obce sahá až do 13. století, kdy na staré obchodní cestě z Lince do Českého Krumlova vzniká trhová osada. Pro vývoj obce mělo mimořádný význam udělení městského práva v r. 1504. Horní Dvořiště bylo centrem řemeslnické a zemědělské výroby a sídlil zde farní kostel pro blízké obce. Vylidněním pohraničí a zrušením okolních osad ztrácí městys na významu a stává se malou příhraniční obcí s železničním hraničním přechodem. Po vstupu ČR do EU dochází ke zrušení hraničního přechodu, odchodu pohraniční policie, celní stráže a omezení zaměstnanců železnice. Obec Horní Dvořiště se stává malou vesnicí na jihu Čech.
Dominantou obce je kostel sv. Michaela, který byl založen v roce 1252. Kostel několikrát vyhořel, v přední části kostela se zachovala pěkná gotická klenba, zbytek však byl barokně přestavěn. Kostel je národní kulturní památkou. Dále je v obci Křížová cesta na vrch Kalvárii, která se dočkala obnovy v roce 2012. V obci se nachází velké nádraží založené ve 20. letech minulého století. Lze zde najít pamětní desku T.G. Masaryka, který se zde zastavil při svém návratu do vlasti v roce 1918. Dále je v obci památník obětem 1. světové války. Dávnou historii připomínají i boží muka a sochy sv. Jana Nepomuckého. Součástí Horního Dvořiště je i obec Český Heršlák, kde stávala středověká tvrz, jeden z obyvatelů této tvrze Beneš Macuta vešel ve známost koncem 14. století jako loupeživý rytíř. 01. 07. 2005 byla otevřena přeshraniční stezka Český Heršlák – Deutsch Hörschlag. V současné době je tato stezka využívána i pro osobní automobilovou dopravu.


3. Program
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
a) upravovat a udržovat vzhled veřejných prostranství, nakoupit a umístit lavičky a odpadkové koše,
b) upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz a dnešní potřeby občanů,
c) provést zmlazovací řez stromů na návsi, výsadba nových vhodných stromů,
d) provést úpravu veřejného prostranství u bytovek, chodníky, odpočinková místa, dětské hřiště, zajistit dostatek míst pro parkování
e) upravovat a udržovat místní komunikace
f) při úpravách objektů ve vlastnictví obce a jejich provozování pamatovat na snižování energetické náročnosti
g) postupně doplňovat a modernizovat rozhlasový a varovný systém obce,
h) dokončit výměnu VO v obci a postupně rozšiřovat do lokalit, kde VO chybí
i) dokončit výstavbu chodníku, pravidelně opravovat poškození místních komunikací a chodníků,
j) oprava, rekonstrukce obecních budov, jako je bytový dům č.p 32 a 34, vodojem, vodárna, hasičská zbrojnice, sportovní kabiny, budova bývalé „staré roty“
k) připravit rekonstrukci vodovodní přípojky z obecního vodojemu do Českého Heršláku,
l) rekonstruovat staré úseky vodovodního řadu a rozšiřovat do lokalit, kde vodovodní řad chybí,
m) finančně se podílet na zajištění provozuschopnosti technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Horní Dvořiště,
n) revitalizovat a trvale udržovat stav hřbitova,
o) vybudovat sportovní zázemí mládeži- rekonstrukce tenisových kurtů, hřiště na volejbal, rekonstrukce fotbalového hřiště
p) opravit budovu školy – výměna střechy, výměna rozvodů topení a otopných těles, zateplení, zřízení dětského hřiště pro potřeby ZŠ i MŠ
q) opravit budovu obecního úřadu – víceúčelové zařízení – knihovna, zdravotní
středisko, obecní úřad, pošta, infocentrum, obecní byt pro případ nouze, krize
r) rekonstruovat staré úseky kanalizačního řadu a rozšiřovat ho do lokalit, kde kanalizační řad chybí,
s) rekonstrukce ČOV Český Heršlák a údržba ČOV Horní Dvořiště,

 

B. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
a) zajišťovat společný provoz místní knihovny a veřejné internetové stanice,
b) podporovat vedení obecní kroniky,
c) zajistit vydávání obecního zpravodaje a jeho dodávání do všech domácností, popř. vydávat i další místní publikace,
d) spolupracovat s regionálním tiskem a tím zlepšit propagaci dění v obci i v širším regionálním podvědomí,
e) pravidelně aktualizovat internetové stránky obce,
f) pořádat alespoň 1x ročně setkání důchodců, zajišťovat účast představitelů obce při oslavách životních jubileí občanů,
g) zajistit přivítání nově narozených občánků do života,
h) zajistit rozloučení s žáky 5. tříd, kteří odcházejí na II. stupeň základních škol
i) spolupracovat s místní MŠ a ZŠ a SZUŠ Natanael a podílet se na vytváření společných programů a aktivit,
j) podpora a rozvoj sportu – podporovat činnost spolků, jako je T.J. Horní Dvořiště, z.s., SDH Horní Dvořiště, Spolek ochotných dobrovolníků, KVH -SVH Horní Dvořiště z.s. apod. , případně dalších nově vzniklých aktivit, přednostně podporovat práci s dětmi
k) pořádat, popř. spolupořádat se spolky a tradiční společenské a kulturních akce jako např.
- dětský karneval,
- masopust,
- lampiónový průvod, pálení čarodějnic,
- stavění máje
- Josefovská a Václavská zábava,
- oslava Mezinárodního dne žen,
- oslava Mezinárodního dne matek,
- oslava Mezinárodního dne dětí,
- dětské soutěže a diskotéky (především akce pořádané školou a občanskými spolky)
- keltské dny
- mikulášská nadílka
- zdobení vánočního stromu a zpívání vánočních koled.
- vánoční besídka
- varhanní koncerty a podpora duchovní hudby v kostele sv. Michaela
- tradiční pouť

 

C. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
a) zajišťovat péči o bytový fond v majetku obce – postupná rekonstrukce domu č.p. 32, 34
b) dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem
c) pro zástavbu a úpravy venkovních prostor, dbát na zachování venkovského rázu nových staveb i při rekonstrukcích staveb již existujících,
d) opravit sochu sv. Jana Nepomuckého
e) provést opravu drobných sakrálních staveb v obci
f) vytvořit v obci kulturní a informační centrum (informace pro turisty, výstava (stálá expozice) historie a současnosti Horního Dvořiště, klubovny pro mladé (nízkoprahové centrum), centrum pro seniory a matky s dětmi

 

D. Ochrana a obnova kulturní krajiny
a) v rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty,
b) likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku,
c) obstarávat obnovu a úpravu zeleně v jednotlivých místech ve smyslu architektonických řešení úprav centrálních prostranství, vysadit listnaté stromy podél místních komunikací,
d) provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy,
e) zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích, zejm. bolševníku velkolepého a plevelných dřevin,
f) podporovat třídění odpadu, rozšiřovat místa a druhy separovaného sběru a počet kontejnerů, vybudovat sběrný dvůr pro občany obce
g) vytipovat a zalesnit pozemky pro rozšíření obecního lesa
h) opravit, odbahnit vodní nádrže, včetně zpevnění hrází
i) obnova alejí podél polních cest, obnova remízků s přednostním využitím původních dřevin, obnova studánek a vodotečí
j) obnovit cestu na vrch Kalvárii, zajistit výsadbu nových stromů s přednostním využitím původních dřevin
k) obnovit cesty ke státním hranicím, výsadba zeleně s přednostním využitím původních dřevin, odpočinkové zóny s výhledem do krajiny
l) podporovat vytvoření zimních běžeckých tratí s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu krajiny

 

E. Podpora rozvoje turistického ruchu
a) podporovat rozvoj turistického ruchu budováním místních turistických stezek
b) podporovat výstavbu cyklistických stezek v návaznosti na regionální cyklotrasy
c) začlenit kulturní a společenské akce do regionálních programů, propagace
obce
d) vybudování turistických odpočívadel, instalace turistických map
e) usilovat o vybudování turistické stezky či turistického přechodu v lokalitě
Horní Dvořiště – Zullissen
f) usilovat o otevření (vybudování) naučné stezky

 

4. Úvaha o způsobu financování nejvýznamnějších akcí

 

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací v obci
Předpokládané náklady: 200 000,- Kč ročně
Předpokládaný termín realizace – každoročně
Způsob financování : dotace a granty (min. 50 %), rozpočet obce

 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu (čp. 26) na víceúčelové zařízení
a) zateplení budovy
b) vybudování a přestěhování pošty
c) vybudování bytu pro potřeby nouze, krize
d) zřízení nové kuchyně
e) vybudování informačního centra a stálé expozice historie a současnosti obce
f) rozšíření topení do zadního traktu budovy
g) rekonstrukce zadní traktu budovy za účelem zřízení stálé expozice historie a současnosti obce nebo klubovny pro mladé (nízkoprahové centrum), centrum pro seniory a matky s dětmi, či zřízení kavárny, vinárny apod. pro případné komerční účely
předpokládané náklady 4 000 000,- Kč
Financování: dotace, granty, úvěr, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030 - etapy

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice (střecha, zateplení)
Předpokládané náklady 1 800 000,- Kč
Předpokládaný termín realizace 2023-2030
Financování: dotace (min. 70 %), granty, rozpočet obce

 

Rekonstrukce bytových domů č.p. 32 a 34 (rozšíření bytového fondu, BJ, rekonstrukce BJ, zateplení)
Předpokládané náklady 8 000 000,- Kč
Předpokládaný termín realizace 2021-2030 – etapy
Financování: dotace (min. 70 %), dotace a granty, úvěr, rozpočet obce

 

Rekonstrukce budovy základní školy (střecha, zateplení, topení)
Předpokládané náklady 6 200 000,- Kč
Předpokládaný termín realizace 2021-2026 - etapy
Financování: dotace (min. 70 %), rozpočet obce
Rekonstrukce kabin u sportovního areálu
Předpokládané náklady: 800 000,- Kč
Předpokládaný termín realizace 2021-2025
Způsob financování : dotace a granty (min.70 %), rozpočet obce

 

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého vč. umístění na návsi
Předpokládané náklady 2 000 000,- Kč
Práce rozdělit do několika etap
Financování: dotace granty, veřejná sbírka, dary, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Rekonstrukce pomníku obětem I. Světové války
Předpokládané náklady 2 500 000,- Kč
Financování: dotace, granty, dary, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Rekonstrukce VO a rozšíření VO, včetně rozhlasu
Předpokládané náklady 2 000 000,- Kč
Práce rozdělit do několika etap
Financování: dotace, granty, úvěr, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Rekonstrukce a rozšíření vodovodu
Předpokládané náklady 25 000 000,- Kč
Práce rozdělit do několika etap
Financování: dotace, granty, úvěr, půjčka, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace, včetně přečerpávací stanice
Předpokládané náklady 40 000 000,- Kč
Práce rozdělit do několika etap
Financování: dotace, granty, úvěr, půjčka, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Úprava hřbitova
a) oprava havarijního stavu střechy márnice
b) revitalizace stromů a keřů
c) vybudování chodníků
Předpokládané náklady 1 200 000,- Kč
Financování: dotace, granty, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Podpora bytové výstavby, rozvoj inženýrských sítí
Předpokládané náklady dle finančních možností obce
Financování: dotace, granty, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2021-2030

 

Úprava veřejného prostranství „mezi bytovkami“
a) vybudování chodníků a parkovacích míst
b) vybudování dětských koutů
c) sadovnické úpravy zeleně
Předpokládané náklady 3 000 000,- Kč
Financování: dotace, granty, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2023-2030

 

Úprava veřejného prostranství „Český Heršlák“
a) vybudování chodníků a parkovacích míst
b) vybudování dětských koutů
c) sadovnické úpravy zeleně
d) oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
e) vybudování odpočinkových koutů v prostoru turistické stezky
Předpokládané náklady dle finančních možností obce
Financování: dotace, granty, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2023-2030

 

Úprava veřejného prostranství „náves“ Horní Dvořiště
a) vybudování chodníků a parkovacích míst
b) vybudování dětských koutů
c) sadovnické úpravy zeleně
Předpokládané náklady dle finančních možností obce
Financování: dotace, granty, rozpočet obce
Předpokládaný termín realizace 2023-2030

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 12 ze dne 10. 12. 2020

Zdeněk Kemény

starosta obce