facebook
image

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE
 na roky 2005 – 2010

OBSAH:

  1. Základní informace
  2. Historie obce a místních částí
  3. Program:
  1. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické   infrastruktury               
  2. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
  3. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
  4. Ochrana a obnova kulturní krajiny
  5. Podpora rozvoje turistického ruchu
  1. Úvaha o způsobu financování nejvýznamnějších akcí

1.   Základní informace:

Obec Horní Dvořiště je jednou z nejjižnějších  obcí České republiky. Leží v pěkné přírodě na okraji chráněného přírodního parku Vyšebrodsko 653 m nad mořem. Horní Dvořiště se nachází  na železniční trati České Budějovice - Linz a je pozoruhodné svou dávnou historií.

V současné době patří k Hornímu Dvořišti osada Český Heršlák. Celkový počet obyvatel  k 1. lednu 2005 je 535.

 Zastupitelstvo obce se rozhodlo dne 3.8.2002 připojit k Programu obnovy vesnice a pokusit se tak získat podporu občanů i finanční prostředky na zachování a obnovu venkovského života, zkvalitnění kulturně společenského vyžití, rozvoj podnikatelských aktivit a obnovu obecních nemovitostí. Vždy nejpozději po čtyřech letech  po volbách do obecních zastupitelstvem nastává nutnost aktualizovat Program obnovy venkova a doplnit ho tak, aby odpovídal současným problémům a dalšímu rozvoji obce v souladu se schváleným územním plánem obce. Program obnovy venkova byl naposledy aktualizován usnesením Zastupitelstva obce dne 24.2.2006.

2.   Historie

Historie obce sahá až do 13. století, kdy na staré obchodní cestě z Lince do Českého Krumlova vzniká trhová osada. Pro vývoj obce mělo mimořádný význam udělení městského práva v r. 1504. Horní Dvořiště bylo centrem řemeslnické a zemědělské výroby a sídlil zde farní kostel pro blízké obce. Vylidněním pohraničí a zrušením okolních osad ztrácí městys na významu a stává se malou příhraniční obcí s železničním hraničním přechodem.

Dominantou obce je kostel sv. Michaela , který byl založen v roce 1252. Kostel několikrát vyhořel, v přední části kostela se zachovala pěkná gotická klenba, zbytek však byl barokně přestavěn. Kostel je národní kulturní památkou. Dále je v obci nedokončená křížová cesta na vrch Kalvárii. V obci se nachází velké nádraží založené ve 20. letech minulého století. Lze zde najít pamětní desku T.G. Masaryka, který se zde zastavil při svém návratu do vlasti v roce 1918. Dále je v obci památník obětem 1. světové války. Dávnou historii připomínají i boží muka a sochy sv. Jana Nepomuckého. Součástí Horního Dvořiště je i bývalá obec Český Heršlák, kde stávala středověká tvrz, jeden z obyvatelů této tvrze Beneš Macuta vešel ve známost koncem 14. století jako loupeživý rytíř. 

 3.   Program

 A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury

1)      upravovat a udržovat vzhled veřejných prostranství, nakoupit a umístit lavičky  a odpadkové koše na návsi, 

2)     upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz a dnešní potřeby občanů,

3)      provést zmlazovací řez stromů na návsi, výsadba nových vhodných stromů,

4)     provést úpravu veřejného prostranství u bytovek, chodníky, odpočinková místa, dětské hřiště,

5)      při úpravách objektů ve vlastnictví obce a jejich provozování pamatovat na snižování energetické náročnosti, přednostně zavádět vytápění na biomasu,

6)     připravovat území k individuální bytové výstavbě – v souladu s územním plánem provést vytýčení parcel a zavedení   inženýrských sítí, zpracování urbanistické studie rodinných domů „Pod nádražím“,

7)     dobudovat odkanalizování jižní části obce Horní Dvořiště, nové výstavby podél silnice z Horního Dvořiště do Českého Heršláku

8)      pořídit a rekonstruovat rozhlasový a varovný systém obce,

9)     dokončit výstavbu chodníku, pravidelně opravovat poškození místních komunikací a chodníků,

10)   připravit rekonstrukci vodovodní přípojky z obecního vodojemu

do Českého Heršláku,

11)  rekonstruovat staré úseky vodovodního řadu v obci Horní Dvořiště, zajistit péči o veřejné studny,

12)  finančně se podílet na zajištění provozuschopnosti technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Horní Dvořiště,

13)   revitalizovat a trvale udržovat stav hřbitova ,

14)  vybudovat sportovní zázemí mládeži-obnova sportovních kabin, rekonstrukce tenisových kurtů , hřiště na volejbal, rekonstrukce fotbalového hřiště

15) opravit budovu obecního úřadu – víceúčelové zařízení – knihovna, zdravotní

      středisko, obecní úřad

B. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva

1)      zajišťovat společný provoz místní knihovny a veřejné internetové stanice,

2)      podporovat vedení obecní kroniky,

3)     zajistit  vydávání  zpravodaje a jeho dodávání do všech domácností, popř. vydávat i další místní publikace,

4)     spolupracovat s regionálním tiskem a tím zlepšit propagaci dění v obci i v širším regionálním podvědomí,

5)      pravidelně aktualizovat internetové stránky obce,

6)     pořádat alespoň 1x ročně setkání důchodců, zajišťovat účast představitelů obce při oslavách životních jubileí občanů,

7)      zajistit  přivítání nově narozených občánků do života,

8)     spolupracovat s místní MŠ a ZŠ a podílet se na vytváření společných programů  a aktivit,

9)     podporovat a rozvíjet činnosti na sportovním poli – podporovat činnost TJ Sokol Horní Dvořiště, popř. dalších nově vzniklých aktivit, přednostně podporovat práci s dětmi

10)  pořádat, popř. podporovat občanské spolky a organizace při pořádání tradičních společenských a kulturních akcí jako např.

a) dětský karneval,

b) lampiónový průvod, pálení čarodějnic,

c) stavění máje

d) Josefovská a Václavská zábava,

e) oslava Mezinárodního dne matek,

f) oslava Mezinárodního dne dětí,

g) dětské soutěže a diskotéky (především akce pořádané školou a občanskými spolky)

h) mikulášská nadílka

ch) zdobení vánočního stromu a zpívání vánočních koled.        

 i) vánoční besídka

C. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby

1)      Zajišťovat péči o bytový fond v majetku obce – postupná rekonstrukce domu č.p. 34,32,63,

2)      jednat s majiteli zanedbaných staveb a přimět je k opravám,

3)     dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem pro zástavbu  a úpravy venkovních   prostor, dbát na zachování venkovského rázu nových staveb i při rekonstrukcích staveb již existujících,

4)   koncepčně řešit rekonstrukci a údržbu komplexu fary, kostela, včetně přilehlých hospodářských budov a okolí kostela zajistit nedělitelnost tohoto komplexu,

5)  opravit Křížovou cestu na kopec Kalvárii včetně opravy kaple na vrcholu

6)  opravit sochu sv. Jana Nepomuckého

D. Ochrana a obnova kulturní krajiny

1)      V rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty,

2)      likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku,

3)     obstarávat obnovu a úpravu zeleně v jednotlivých místech ve smyslu architektonických řešení úprav centrálních prostranství, vysadit listnaté stromy podél místních komunikací,

4)      provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy,

5)     zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích, zejm. bolševníku velkolepého a plevelných dřevin,

6)  podporovat třídění odpadu, vybudovat sběrný dvůr pro občany obce

E. Podpora rozvoje turistického ruchu

1) podporovat rozvoj turistického ruchu budováním místních turistických stezek,

2) podporovat výstavbu cyklistických stezek v návaznosti na regionální cyklotrasy

3) začlenit kulturní a společenské akce do regionálních programů, propagace obce

4)   vybudování turistických odpočívadel, instalace turistických map

5)   usilovat o otevření hraničních přechodů Český Heršlák – Deutsch Hörschlag a Horní Dvořiště – Zullissen

6)  usilovat o otevření (vybudování) naučné stezky

7)  usilovat o využití  budovy v Č. Heršláku přednostně pro účely  turistického

         ruchu (vysoká škola, penzion)

4.  Úvaha o způsobu financování nej-významnějších akcí

Rekonstrukce chodníků v obci

předpokládané náklady: 100 000,- Kč

způsob financování: 40% obec,  60 % POV

Rekonstrukce střechy domu čp. 34

předpokládané náklady:  650 000,- Kč

způsob financování: 40% obec, 60% POV

Rekonstrukce kabin u sportovního areálu

předpokládané náklady: 400 000,- Kč

způsob financování: 40% obec, 60 % POV

Oprava střechy domu čp. 32

předpokládané náklady: 450 000,- Kč

způsob financování: 40% obec, 60% dotace z POV

Rekonstrukce místního rozhlasu

Předpokládané náklady 150 000,- Kč

Termín realizace 2007

Financování: dotace, rozpočet obce

Rekonstrukce chodníku před základní školou

Předpokládané náklady    200 000,- Kč

Termín realizace  2006

Financování: dotace, rozpočet obce

Rekonstrukce chodníku před obecním úřadem

Předpokládané náklady 200 000,- Kč

Termín realizace 2007

Financování: dotace, rozpočet obce

Rekonstrukce chodníku před domem čp. 34

Předpokládané náklady  200 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace 2009

Financování: dotace, rozpočet obce

Úprava prostranství kolem kostela

Předpokládané náklady 400 000,- Kč       

Předpokládaný termín realizace 2010

Financování: dotace, rozpočet obce

Rekonstrukce víceúčelového zařízení v budově obecního úřadu

- knihovna - 60 000,- Kč rozpočet obce 2006

- zasedací a obřadní místnost - 150 000,- Kč grant, dotace, rozpočet obce 2008

- zdravotní středisko - 200 000,- Kč dotace, rozpočet obce 2009

Rekonstrukce sociálního zařízení obecního úřadu

Předpokládané náklady    120 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace  2008-2009

Financování: POV, rozpočet obce

Rekonstrukce střechy obecního úřadu

Předpokládané náklady    500 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace 2008

Financování: dotace POV, rozpočet obce

Rekonstrukce střechy čp. 63 (fara)

Předpokládané náklady     800 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace  2009

Financování: dotace POV, dotace, granty, rozpočet obce

Rekonstrukce střechy základní školy

Předpokládané náklady   1 500 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace  2010

Financování: dotace, rozpočet obce

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého

předpokládané náklady 450 000,- Kč

Financování dotace: granty, rozpočet obce

Předpokládaný termín realizace dle finančních možností obce do roku 2010

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Dvořiště 24. 02. 2006

Helena Baudyšová

starostka obce